Slovenského Spolku Scrabble

Článok I.
Základné ustanovenia

 1. Slovenský spolok SCRABBLE (ďalej len spolok) je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb., v znení neskorších predpisov, ktorý združuje záujemcov o hru SCRABBLE.
 2. Sídlom spolku je Liptovský Hrádok; Prekážka 726/23; PSČ 033 01. Webovým sídlom spolku je www.hramescrabble.sk.
 3. Spolok môže byť členom medzinárodných organizácií.

Článok II.
Poslanie, ciele, úlohy a záujmy spolku

 1. Poslaním spolku je organizovanie a zabezpečenie súťaží a stretnutí hráčov SCRABBLE (vrátane tvorby súťažných pravidiel a hracích systémov súťaží, evidovania najlepších výkonov, zostavovania a aktualizácie výkonnostných rebríčkov)
 2. Ciele a úlohy spolku:
  1. zachovanie a rozvoj slovenského jazyka ako kultúrnej hodnoty;
  2. podpora vzdelávania najmä v oblasti kľúčových kompetencií a celoživotného vzdelávania (Scrabble zdokonaľuje matematické, gramatické, jazykové a pamäťové schopnosti, predstavivosť, rozhodovacie schopnosti, manažérske zručnosti, zvládanie stresových situácií, schopnosť tvorivo riešiť problémy, schopnosť používať informačné technológie a zmysel pre fair play);
  3. popularizácia hry medzi širokou verejnosťou, so špeciálnym zameraním na deti a mládež
  4. budovanie informačnej a kontaktnej bázy pre členov a záujemcov o hru SCRABBLE;
  5. vytváranie a schvaľovanie zdrojov platných výrazov pre hru SCRABBLE;
 3. záujmami spolku sa rozumie predovšetkým napĺňanie poslania, cieľov a úloh spolku.

Článok III.
Členstvo

 1. Členstvo v spolku je dobrovoľné. Členom spolku sa môže stať každá osoba staršia ako 15 rokov, a to na základe písomnej prihlášky a zaplatenia stanoveného členského príspevku a zápisného. Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže so súhlasom svojho zákonného zástupcu zúčastňovať na činnosti spolku za rovnakých podmienok ako členovia.
 2. Členský príspevok sa platí za obdobie 12 mesiacov od 1.októbra do 30.septembra nasledujúceho roka (hospodársky rok SSS).
 3. Výšku zápisného, členského a lehotu pre zaplatenie členského stanoví Rada interným predpisom, zverejneným na webovom sídle spolku.
 4. Členstvo v spolku zaniká:
  1. úmrtím člena;
  2. vystúpením na základe písomného oznámenia;
  3. nezaplatením členského príspevku na ďalšiu sezónu v stanovenej lehote;
  4. rozhodnutím Rady, ak člen svojou činnosťou koná v rozpore so záujmami, poslaním a úlohami spolku, prípadne poškodzuje jeho dobré meno;
  5. zánikom spolku.

Článok IV.
Práva a povinnosti členov

 1. Člen spolku má tieto práva:
  1. voliť a byť volený do orgánov spolku;
  2. vyjadrovať sa ku všetkým otázkam riešeným v spolku, byť informovaný o činnosti spolku a výsledkoch rokovania jeho orgánov, zúčastňovať sa snemov, hlasovať a podávať na ne návrhy v súlade s rokovacím poriadkom snemov;
  3. podávať návrhy, žiadosti, sťažnosti a podnety orgánom spolku;
  4. využívať výsledky plnenia poslania a úloh spolku;
  5. získavať podporu pre činnosť spolku a propagovať činnosť spolku;
  6. získavať nových členov a propagovať činnosť spolku;
  7. využívať majetok spolku v súlade s poslaním a cieľmi spolku za podmienok stanovených Radou;
  8. zúčastňovať sa na súťažiach organizovaných Radou;
  9. vystúpiť zo spolku.
 2. Člen spolku má tieto povinnosti:
  1. dodržiavať stanovy spolku, vnútorné predpisy spolku a zásady Fair play;
  2. chrániť a zveľaďovať dobré meno spolku a hájiť jeho záujmy;
  3. zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno spolku, alebo smerovať proti jeho záujmom.

Článok V.
Orgány spolku

 1. Orgány spolku sú:
  1. Snem
  2. Rada
  3. Kontrolór
 2. Členovia všetkých orgánov spolku musia byť členmi spolku staršími ako 18 rokov.

Článok VI.
Snem

 1. Snem je najvyšším orgánom spolku
 2. Do právomocí Snemu patrí:
  1. prerokúvať správu Rady a správu Kontrolóra;
  2. rozhodovať o predložených návrhoch;
  3. určovať hlavné smery činnosti spolku;
  4. voliť členov Rady a Kontrolóra;
  5. schvaľovať zmeny Stanov spolku;
  6. rozhodovať o zrušení spolku, na rozhodnutie o zrušení spolku je potrebná 2/3 väčšina všetkých hlasov;
  7. môže schváliť pravidlá na odmeňovanie funkcionárov spolku.
 3. Snem sa koná najmenej raz za 2 roky.
 4. Snem zvoláva Rada. Zvolanie Snemu s uvedením jeho programu vyhlási a zverejní Rada najmenej 30 dní pred jeho konaním.
 5. Rada je povinná zvolať Snem taktiež na písomnú žiadosť aspoň 1/5 členov spolku, a to do dvoch mesiacov od doručenia písomnej žiadosti o zvolanie Snemu. Aj v tomto prípade Rada zverejňuje konanie Snemu najmenej 30 dní pred jeho konaním, a to včasným oznámením na internetovej stránke spolku alebo pozvaním každého člena elektronickou poštou (pokiaľ má člen E-mailovú adresu).
 6. Člen prítomný na Sneme disponuje jedným hlasom. Člen spolku môže udeliť splnomocnenie inému členovi spolku, ktorý ho bude v jeho neprítomnosti na Sneme zastupovať. Rozsah takéhoto splnomocnenia nemôže byť obmedzený a musí sa týkať zastupovania na celom rokovaní Snemu, inak je splnomocnenie neplatné.
 7. Snem je uznášaniaschopný za účasti nadpolovičnej väčšiny členov spolku. Ak sa v určenom čase nezíde potrebný počet členov, majú prítomní členovia po uplynutí ďalších 30 minút právo jednať a uznášať sa ako riadny Snem.
 8. Dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov Snem rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení a zlúčení spolku.
 9. Nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných a zastúpených členov snem:
  1. schvaľuje správu o činnosti spolku a správu hospodára;
  2. plán činnosti na ďalšie obdobie;
  3. volí a odvoláva členov Rady a kontrolóra;
  4. schvaľuje pravidlá na odmeňovanie členov orgánov spolku;
  5. rozhoduje o návrhoch zahrnutých do programu rokovania snemu;
  6. schvaľuje zmenu stanov spolku.
 10. Rokovanie Snemu prebieha podľa rokovacieho poriadku aktuálneho v čase konania Snemu. Rokovací poriadok pre Snemy vydáva Rada.

Článok VII.
Rada

 1. Rada je výkonným orgánom spolku. V období medzi snemami riadi a organizuje činnosť spolku. Riadi sa pri tom Stanovami a uzneseniami Snemu. Rada zodpovedá za svoju prácu Snemu, predkladá mu správy o činnosti.
 2. Rada je volená snemom, tajným hlasovaním členov spolku. Má najmenej 3 členov, pričom ich počet musí byť vždy nepárny. Tvorí ju predseda a členovia Rady. Zvolená Rada zo svojho stredu volí jedného člena za predsedu spolku a medzi sebou si rozdelí úlohy tak, že jednotliví členovia Rady budú poverení Radou k výkonu konkrétnych úloh.
 3. Funkčné obdobie Rady je 2 roky. Funkčné obdobie začína plynúť od dátumu konania Snemu, na ktorom bola Rada zvolená. Rada vykonáva svoju funkciu aj po skončení jej funkčného obdobia až do zvolenia novej Rady. Rada je povinná zvolať snem, na ktorom má byť volená nová Rada tak, aby bolo zohľadnené funkčné obdobie Rady.
 4. Rada je schopná uznášať sa za účasti nadpolovičnej väčšiny jej členov a rozhodovať nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za zamietnutý.
 5. Rada sa schádza spravidla dvakrát ročne, zasadnutie Rady zvoláva predseda. V prípade, ak predseda Rady nemôže zvolať zasadnutie, zvolá ho člen Rady, ktorý je v Rade poverený zastupovaním predsedu v jeho neprítomnosti.
 6. Ustanovujúce zasadnutie Rady sa koná bezprostredne po jej zvolení. Na tomto zasadnutí si Rada zvolí zo svojich členov predsedu a hlasovaním určí členov Rady, ktorí budú vykonávať funkciu zástupcu predsedu v jeho neprítomnosti a hospodára, prípadne ďalšie funkcie. O tomto sa spisuje zápisnica, ktorá sa zverejní na internetovej stránke spolku, aby každý člen spolku mohol zistiť, aké je rozdelenie kompetencií v Rade.
 7. Rada:
  1. zvoláva snem, rozpracováva a zabezpečuje plnenie jeho uznesení;
  2. prijíma členov;
  3. koordinuje a zaisťuje celkovú činnosť spolku, vzťah k štátnym orgánom, plnenie daňových povinností;
  4. riadi hospodárenie spolku v súlade s interným predpisom Zásady hospodárenia SSS, zverejneným na webovom sídle spolku. Správu o hospodárení spolku predkladá na rokovanie snemu.
  5. schvaľuje vnútorné predpisy spolku týkajúce sa súťaží;
  6. nadväzuje kontakty a uzatvára dohody, týkajúce sa činnosti spolku;
  7. vytvára odborné sekcie a skupiny pre riešenie úloh spolku;
  8. určuje spôsob evidencie a štatistiky v rámci spolku;
  9. stanovuje výšku členského príspevku, zápisného a upravuje výšku štartovného na súťažiach (internými predpismi).
 8. Všetci členovia Rady sú štatutárnymi zástupcami, zastupujú spolok navonok, konajú v jeho mene a podpisujú právne akty, ktorými spolok nadobúda práva a zaväzuje sa. Za spolok konajú spoločne vždy dvaja štatutárni zástupcovia.
 9. Rada môže svojím uznesením kooptovať nových členov Rady v prípade úmrtia, vzdania sa členstva v Rade alebo v prípade, že člen Rady nevykonáva svoju činnosť viac ako 3 mesiace.

Článok VIII.
Kontrolór

 1. Kontrolným orgánom spolku je kontrolór. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou člena Rady.
 2. Kontrolór je priamo volený snemom. Pre prípad, že osoba zvolená za kontrolóra neprijme funkciu, alebo nemôže pokračovať vo výkone funkcie, alebo sa funkcia uprázdni, je za náhradníka považovaná ďalšia osoba v poradí poslednej voľby kontrolóra snemom. a predpokladu, že táto osoba je členom spolku (aj tu platí čl.V ods.2), Rada ju poverí výkonom funkcie kontrolóra do najbližšieho snemu.
 3. Hlavnou úlohou kontrolóra je kontrolovať dodržiavanie stanov a interných predpisov spolku členmi a orgánmi spolku. Pri plnení tejto úlohy sú ostatné orgány povinné poskytnúť kontrolórovi maximálnu súčinnosť.
 4. Kontrolór má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Rady.
 5. Správu o svojej činnosti predkladá na rokovanie snemu.

Článok IX.
Hospodárenie

 1. Majetok spolku tvoria:
  1. pravidelné a dobrovoľné príspevky členov spolku;
  2. iné príspevky a dary;
  3. výnosy z uložených prostriedkov.
  4. iné finančné prostriedky, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a majetkové práva
 2. Spolok hospodári s majetkom v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi a internými predpismi spolku (najmä Zásady hospodárenia). Za hospodárenie spolku zodpovedá Rada, menovite hospodár (ktorého Rada volí v zmysle čl.VII ods.6 Stanov).

Článok X.
Komisie

 1. Rada môže zriaďovať komisie, za účelom plnenia poslania, cieľov a úloh spolku.
 2. Rada menuje predsedu komisie.
 3. Predseda komisie podáva na vyžiadanie Rady správu o činnosti komisie. Komisia nemá právnu subjektivitu.
 4. Organizácia a činnosť komisií sa riadi interným predpisom Zásady činnosti komisií.

Článok XI.
Zrušenie spolku

 1. Spolok sa zrušuje v zmysle §12 ods.1 Zákona 83/1990 Z.z.:
  1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením;
  2. právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
  3. právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.
 2. Dobrovoľným rozpustením sa má na mysli rozhodnutie snemu, ktoré musí byť prijaté rozhodnutím dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov.
 3. V prípade zrušenia spolku bude o jeho majetku rozhodnuté na záverečnom sneme.

Článok XII.
Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť schválením snemom spolku.
 2. Tieto stanovy boli schválené snemom Slovenského spolku SCRABBLE (SSS) dňa 2.10.2021 v Liptovskom Mikuláši a nahrádzajú stanovy vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra SR dňa 12.3.2008 pod č. VVS/1-900/90-14778-4.

Stanovy zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa 17.12.2021 (VVS1-900/90-14778-5).