SCRELO - rating hráčov - spôsob výpočtu
história screlo aktuálne screlo
► výpočet screlo
 1. V prípade, že hráč ešte nemá rating, je mu pridelený rating 1600.

 2. Pre každé kolo turnaja sa vypočíta pravdepodobnosť výhry hráča z ratingov, ktoré mali hráči pred turnajom.
  Tabuľka očakávaných výsledkov (pozri nižšie) určuje pravdepodobnosti pre jednotlivé rozdiely ratingov.

  Príklad 1.: Ak hráč A má rating 1850 a hráč B rating 1740, rozdiel ich ratingov je 110, pravdepodobnosť výhry hráča A je 65% (0,65) a hráča B 35% (0,35).

 3. Súčet pravdepodobností výhier hráča so všetkými súpermi na turnaji tvorí celkový očakavaný výsledok. Ak hráč dosiahne viac bodov, ako sa od neho očakávalo, jeho rating sa zvýši o tento rozdiel krát koeficient, ktorý závisí od počtu odohraných zápasov a počiatočného ratingu. Tabuľka koeficientov pre výpočet zmeny ratingu (pozri nižšie) uvádza jednotlivé hodnoty.

  Príklad 2.: Ak hráč A získa zo 7 zápasov 5 bodov, súčet pravdepodobností výhry je 4,61 (0,65 + 0,45 + ...) a pred turnajom mal odohraných 121 zápasov, rating sa mu zvýši o 6,24 bodu [(5 - 4,61)*16=6,24].

  Príklad 3.: Ak hráč B získa zo 7 zápasov 3 body, súčet pravdepodobností výhry je 3,82 a pred turnajom mal odohratých 49 zápasov, rating sa mu zníži o 24,6 bodu [(3 - 3,82)*30 = -24,6].

 4. Ak zvýšenie (zníženie) ratingu prechádza hodnotou 1800 (2000) bodov, berie sa do úvahy pomerne koeficient pre spodnú a hornú hranicu.

 5. Ak je zvýšenie ratingu väčšie ako 5-násobok počtu zápasov na turnaji, rozdiel zvýšenia ratingu a 5-násobku počtu zápasov sú akceleračné body. O tieto body sa zvyšuje hodnota nového ratingu. Zdôvodňuje sa to tým, že hráčov rating pred turnajom bol podhodnotený. Platí pre hráčov, ktorí mali pred turnajom odohraných menej ako 51 zápasov.

  Príklad 4. Ak hráč C získa zo 7 zápasov 6 bodov, súčet pravdepodobností výhry je 3,60 a pred turnajom mal rating 1650 bodov a odohraných 21 zápasov, rating sa mu zvýši o 72 bodov [(6 - 3,60)*30 = 72,0]. 5-násobok počtu zápasov je 35, k ratingu sa pripočíta ešte 37 akceleračných bodov [72 - 5*7 = 37]. Hráč C bude mať po turnaji rating 1759 bodov.

 6. Každý hráč, ktorý hral s hráčom získavajúcim akceleračné body, dostáva 1/20 jeho akceleračných bodov.

  Príklad 5. Ak hráč D získa 15 akceleračných bodov, hráčom E, F, G, H, I, J a K, s ktorými sa stretol na turnaji, sa k ratingu pripočíta 0,75 bodu [15/20 = 0,75].

► Tabuľka očakávaných výsledkov
rozdiel %vyh %pre rozdiel %vyh %pre rozdiel %vyh %pre
0 - 3 50 50 122 - 129 67 33 279 - 290 84 16
4 - 10 51 49 130 - 137 68 32 291 - 302 85 15
11 - 17 52 48 138 - 145 69 31 303 - 315 86 14
18 - 25 53 47 146 - 153 70 30 316 - 328 87 13
26 - 32 54 46 154 - 162 71 29 329 - 344 88 12
33 - 39 55 45 163 - 170 72 28 345 - 357 89 11
40 - 46 56 44 171 - 179 73 27 358 - 374 90 10
47 - 53 57 43 180 - 188 74 26 375 - 391 91 9
54 - 61 58 42 189 - 197 75 25 392 - 411 92 8
62 - 68 59 41 198 - 206 76 24 412 - 432 93 7
69 - 76 60 40 207 - 215 77 23 433 - 456 94 6
77 - 83 61 39 216 - 225 78 22 457 - 484 95 5
84 - 91 62 38 226 - 235 79 21 485 - 517 96 4
92 - 98 63 37 236 - 245 80 20 518 - 559 97 3
99 - 106 64 36 246 - 256 81 19 560 - 619 98 2
107 - 113 65 35 257 - 267 82 18 620 - 735 99 1
114 - 121 66 34 268 - 278 83 17 > 735 100 0
 • rozdiel = rozdiel ratingov hráčov
 • %vyh = pravdepodobnosť výhry lepšieho hráča v percentách
 • %pre = pravdepodobnosť prehry lepšieho hráča (výhry druhého hráča) v percentách

Pozn. V rokoch 1999-2005 platila pravdepodobnosť pre rozdiel ratingov >358 90% - 10%.

► Tabuľka koeficientov pre výpočet zmeny ratingu
starý rating do 50 partií viac ako 50 partií
0 - 1799
1800 - 1999
2000 a viac
30
24
20
20
16
10