Čo je SCRABBLE
 • História SCRABBLE
 • Princíp hry
 • Ako hrať SCRABBLE - začiatok hry
 • Priebeh hry
 • Ako spočítavať body

História SCRABBLE

V roku 1931, uprostred veľkej hospodárskej krízy, vymyslel nezamestnaný architekt Alfred Butts slovnú hru, ktorá rovnakou mierou spájala šťastie a šikovnosť. Pomenoval ju LEXICO a je považovaná za predchodcu moderného SCRABBLE.

V roku 1948 začal s výrobou hry vo veľkom Američan James Brunot. Odkúpil všetky práva na výrobu a predaj hry a po niekoľkých úpravách, ktoré považoval za nutné, sa rozhodol, že zmení aj názov hry. A tak sa stalo, že moderné SCRABBLE uzrelo svetlo sveta 16. decembra 1948.

Po roku 1948 sa princíp prakticky nezmenil a postupne sa SCRABBLE stalo najúspešnejšou slovnou hrou na svete. V súčasnosti sa SCRABBLE hrá v 121 krajinách po celom svete a hra sa vyrába v 31 jazykových mutáciách. Doteraz sa predalo viac ako 100 miliónov kusov tejto ušľachtilej hry.

V roku 1994 práva na distribúciu a predaj hry SCRABBLE získala firma Mattel.

Princíp hry

SCRABBLE je slovná kombinačná hra pre dvoch až štyroch hráčov. Úlohou hráčov je tvoriť slová prikladaním písmen na hraciu plochu. Každé písmeno má určenú bodovú hodnotu. Navyše sú na hracej ploche prémiové políčka, ktoré zdvojnásobujú alebo strojnásobujú hodnotu písmena, resp. celého vytvoreného slova. Hráči súťažia o dosiahnutie najvyššieho počtu bodov šikovným používaním svojich písmen.

Organizované súťaže sa hrajú len vo dvojiciach a na čas.

Ako hrať SCRABBLE

Začiatok hry

Vložte všetky písmená zo súpravy do vrecúška a zamiešajte ich. Každý z hráčov si vytiahne jedno písmeno. Hráč, ktorý si vytiahne písmeno bližšie k začiatku abecedy má možnosť začínať hru. Ak je vytiahnutý žolík (prázdny kameň) hráč, ktorý ho vytiahol ťahá znova. Písmená vložte späť do vrecúška a opäť zamiešajte. Podľa poradia si vytiahnite 7 písmen a uložte ich na svoj zásobník.

Priebeh hry

 1. Hráč, ktorý začína vytvorí na hracej ploche prvé slovo z písmen na svojom zásobníku tak, aby jedno (ktorékoľvek) písmeno tohto slova bolo na stredovom políčku označenom hviezdičkou.

  Všetky písmená, ktoré sú ukladané v jednom ťahu musia byť ukladané buď zľava doprava alebo zhora nadol (tak ako v krížovke).
  Nie je dovolené slová zalamovať alebo meniť smer vykladania - to znamená, že hráč musí svoje slovo začať aj ukončiť v tom istom riadku (stĺpci).

  Po vyložení slova hráč spočíta získané body a oznámi výsledok. Body získava hráč za všetky platné slová, ktoré vo svojom ťahu vytvoril, vrátane získaných prémií.

  Po zapísaní hodnoty vyložených slov si hráč vytiahnutím písmen z vrecúška doplní počet písmen vo svojom zásobníku na sedem.

 2. V hre pokračuje ďalší hráč tak, že k písmenám, ktoré sú už na hracej ploche prikladá jedno alebo viac písmen zo svojho zásobníka tak, aby vytvoril ďalšie slovo.

  Ďalšie slová musia vždy nadväzovať na slová, ktoré už sú vytvorené na hracej ploche.

 3. Ďalšie slová sa tvoria:

  1. Priložením jedného (príklad 1) alebo viacerých písmen (príklad 2) k už vytvorenému slovu na ploche

   príklad 1
   ako hrať 1

   príklad 2
   ako hrať 2

  2. Priložením celého nového slova kolmo na už vytvorené slovo tak, aby sa v novom slove použilo jedno z jeho písmen (príklad 3)

   príklad 3
   ako htať 3

  3. Priložením celého nového slova tak, aby ho jedným svojím písmenom doplnilo (príklad 4)

   príklad 4
   ako hrať 4

  4. Priložením celého nového slova rovnobežne s existujúcim slovom na ploche tak, aby všetky susediace písmená vytvorili platné slová (príklad 5)

   príklad 5
   ako hrať 5

  5. "Premostením" už vytvorených slov (príklad 6)

   príklad 6
   ako hrať 6

  Všetky slová, ktoré vzniknú v priebehu hry na hracej ploche, musia byť platné !

 4. Písmená, ktoré sú už uložené na hracej ploche, sa nesmú premiestňovať

 5. Dve NEZNÁME PÍSMENÁ zo súpravy (žolíky) môžu predstavovať dve ľubovoľné písmená (ako žolíková karta), rôzne alebo rovnaké. Hráč, ktorý položí toto písmeno, určí, ktoré písmeno bude jeho "žolík" po položení na hraciu plochu predstavovať.

  Žolík položený na hraciu plochu predstavuje určené písmeno až do konca hry a jeho hodnota je vždy 0 (nula) bodov a to aj vtedy, ak predstavuje písmeno vyššej bodovej hodnoty (napr. "F").

 6. Hráč môže namiesto vyloženia písmen na hraciu plochu VYMENIŤ ľubovoľný počet písmen v svojom zásobníku za nové písmená z vrecúška. Tie, ktoré si chce vymeniť, položí lícom na stôl, vyberie si z vrecúška rovnaký počet písmen a uloží si ich do svojho zásobníka. Potom vloží staré písmená do vrecúška.
  Výmenu písmen môže urobiť len raz v jednom ťahu (kole). Výmenou písmen sa jeho ťah končí, hráč nezískava žiadne body a v hre pokračuje ďalší hráč.

  Poznámka : Na súťažiach organizovaných Slovenským spolkom scrabble sa podľa pravidiel smú meniť písmená iba vtedy, ak je vo vrecúšku aspoň 7 písmen.

 7. Hráč môže namiesto vykladania (ťahu) alebo výmeny písmen VYNECHAŤ ťah. Ak hráči trikrát za sebou vynechajú ťah, t.j. trikrát za sebou nevznikne žiadne bodované alebo platné slovo, hra sa končí.

 8. Každé vytvorené slovo môže po skončení ťahu ktorýkoľvek hráč spochybniť. Ak sa ukáže, že napadnuté slovo nie je platné, hráč, ktorý ho vytvoril, si vezme späť vyložené písmená, stráca ťah, nezískava žiadne body a v hre pokračuje ďalší hráč.

Ako spočítavať body

 1. Bodová hodnota každého písmena je vyznačená vedľa neho. Bodová hodnota "žolíka" je VŽDY nula, aj keď predstavuje iné, hodnotnejšie písmeno a aj keď je položené na prémiovom políčku.

 2. Skóre je súčtom bodov za všetky písmená vo všetkých platných slovách, ktoré hráč vytvoril v jednom ťahu vrátane prípadných prémií.

 3. Modré políčka predstavujú PÍSMENOVÉ PRÉMIE:
  Svetlomodré políčko zdvojnásobuje (2x) hodnotu písmena, ktoré na ňom leží, tmavomodré políčko strojnásobuje (3x) hodnotu na ňom položeného písmena

 4. Červené políčkaSLOVNÉ PRÉMIE:
  Ak jedno (ktorékoľvek) písmeno slova leží na svetločervenom (ružovom) políčku, súčet písmen v tomto slove sa vynásobí dvoma. Ak jedno písmeno slova leží na tmavočervenom políčku, súčet písmen tohto slova sa vynásobí troma.

  Ak pripadnú v jednom slove dve písmená na dve rôzne ružové políčka, súčet hodnôt tohto slova sa vynásobí štyrmi (2x2), ak ide o tmavočervené políčko, tak sa súčet písmen vynásobí deviatimi (3x3).

  Ak na niektoré z červených políčok pripadne "žolík", súčet hodnôt v slove sa vynásobí tak, ako je uvedené vyššie, napriek tomu, že toto písmeno má nulovú hodnotu (násobí sa hodnota celého slova a "žolík" je jeho súčasťou).

  Stredové políčko je ružové a preto sa súčet písmen prvého slova vyloženého na hraciu plochu násobí dvoma.

 5. Najprv sa spočítavajú body za vytvorené slová vrátane prípadných písmenových prémií, potom body za slovné prémie.

 6. Pravidlá o prémiách platia LEN PRI PRVOM POLOŽENÍ písmena na prémiové políčko. Ak v jednom ťahu vznikne viac slov, počíta sa bodová hodnota všetkých slov a prípadné prémie (slovné aj písmenové) platia pre všetky písmená (slová), ktoré ležia na prémiovom políčku. Hodnota písmena, ktoré je spoločné pre dve slová, sa započítava pre obe slová.

 7. Ak hráč položí v jednom ťahu všetky písmená zo svojho zásobníka, čiže všetkých 7 písmen, získava mimoriadnu prémiu 50 bodov. Táto prémia sa pripočíta nakoniec po sčítaní bodov za písmenové prípadne slovné prémie.

 8. Hra končí, keď jeden z hráčov vyprázdni svoj zásobník a vo vrecku už nie je žiadne písmeno (teda nie je možnosť si doplniť písmeno) alebo keď všetci hráči vynechajú svoj ťah trikrát za sebou.

 9. Po skončení hry si každý hráč odpočíta od súčtu všetkých bodov získaných v hre hodnotu písmen, ktoré mu ostali na zásobníku. Ak niektorý hráč nemá na zásobníku žiadne písmeno (je to hráč, ktorý vyložil všetky písmená a ukončil hru), pripočíta si súčet hodnôt všetkých písmen, ktoré ostali na zásobníkoch súperov.

POZNÁMKA:
Toto sú všeobecné pravidlá hry scrabble, ktoré si môžete v úzkom kruhu podľa potreby upraviť. Taktiež si môžete určiť, ktoré slová budú pre vašu hru platné a ktoré nie.

Na všetkých súťažiach organizovaných Slovenským spolkom SCRABBLE sa hrá podľa súťažného poriadku, ktorý je prispôsobený hre vo dvojici a môže sa v niektorých ustanoveniach odlišovať od týchto všeobecných pravidiel.