SNEM  Slovenského spolku scrabble
Strečno

24. septembra 2011

Program :
   - Zhodnotenie činnosti spolku za roky 2010-2011
   - Plán činnosti na roky 2011-2013  (kvalifikačné turnaje, 14. majstrovstvá, propagačné turnaje, turnaje v anglickom scrabble...)
   - Voľba členov Rady a kontrolóra
   - Finančný stav spolku
   - Rôzne

Návrhy na doplnenie programu, zmeny stanov a príspevky posielajte členom Rady do 21.9.2011
V prípade, že niekto prejaví záujem o činnosť v Rade, nech taktiež napíše niektorému súčasnému členovi Rady.
V prípade, že sa členovia – členky SSS Snemu osobne nezúčastnia, je možnosť využiť SPLNOMOCNENIE.
Na web stránke sú k dispozícii Stanovy SSS.

               Rastislav Michalka,  predseda Rady SSS


Miesto : 
 SIP - Stredisko internátnej prípravy, Sokolská 375
Čas :  24.9. o 19:00
Prihlasovanie :  mailom na adresu  michalka.rastislav@zsr.sk  alebo telefonicky  0903 229908
Cena stravy a nocľahu :  budú upresnené neskôr
Inštrukcie pre motoristov :  TU
Ubytovanie :  SIP - Stredisko internátnej prípravy, Sokolská 375

ZÁPISNICA