Snem SSS - Liptovský Mikuláš

5. októbra 2019


Miesto :  hotel Klar, Liptovský Mikuláš
Začiatok : o 20:00
Inštrukcie pre motoristov :  Ako pri Majstrovstvách Slovenska.

Srdečne pozývame všetkých členov Slovenského spolku scrabble na riadny snem SSS, ktorý sa bude konať dňa 5.10.2019 o 20:00 v hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši.

Program snemu:

1. Otvorenie
2. Správa o hospodárení spolku
3. Správa kontrolóra spolku
4. Správy o činnosti stálych komisií spolku
5. Diskusia o činnosti spolku
6. Voľba volebnej komisie
7. Voľba rady SSS
8. Voľba kontrolóra SSS a jeho náhradníka
9. Pozmeňovacie návrhy - diskusia a hlasovanie
10. Ukončenie

Svoje pozmeňovacie návrhy na prerokovanie na sneme posielajte, prosím, predsedovi SSS Ivanovi Pastuchovi na e-mailovú adresu: ivan.pastucha@gmail.com. Vaše návrhy budú zverejnené v predstihu cca 1 týždeň pred konaním snemu. Budú zverejnené prioritne bez uvedenia predkladateľa, t.j. anonymne. Kto má záujem byť uvedený ako predkladateľ návrhu, nech to uvedie a bude mu to umožnené.

Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete zúčastniť snemu, môžete splnomocniť iného člena svojím zastupovaním. Písomné splnomocnenie treba zaslať alebo odovzdať na mieste predsedovi spolku. Vzor splnomocnenia nájdete v sekcii Dokumenty SSS.


 Zápisnica zo snemu
 Zápisnica zo zasadnutia Rady